Vivekananda Kendra Vidyalayas - Arunachal Pradesh Trust

Call Us: 0373-2324320 

National Youth day Celebration - VKV Neepco Yazali

 1. Lighting the lamp by:Chief Guest Aikya Mantra by : Student & Teachers(VKV)
 2. Swamiji Bhajan by:  The Students(VKV)
 3. Speech on Swamiji : Smt. Rita Raj (Principal,VKV, Yazali)
 4. Nyishi Folk Dance: VKV Students
 5. Dance by Local People
 6. Patriotic Song by : VKV Students
 7. Drama on Swamiji by: VKV Students.
 8. Dance by : Local People
 9. Drama on ‘Swachh Bharat’ by:VKV Students
 10. Nyishi Folk Dance by : VKV students
 11. Pyramid Show by :VKV Students
 12. Speech by : Chief Guest
 13. Vote of thanks : Sri Roshan Gurung
 14. Shanti Mantra.